Reyinyon Komisyon Ferovilè Santral Florida (CFCRC) 29 oktòb 2020

Orlando, Fla. – Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC), konsèy konsiltatif SunRail ki gen ladan lidè eli nan senk patnè finansman lokal yo, pral òganize yon reyinyon Jedi, 29 oktòb 2020 a 10 am atravè telekonferans.

Patisipan ki patisipe nan telefòn yo ka rele (646) 558-8656 oswa (312) 626-6799 epi antre nan ID reyinyon 979 8347 5883 lè yo mande yo.

Patisipan yo ka rantre nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè tou. Klike sou lyen sa a pou w patisipe nan webinar la: https://zoom.us/j/97983475883?pwd=SlVSQ3M4UGVNbk9sTE02ODdMZUhqdz09. Antre modpas la lè yo mande l: 262213. Tanpri bay ase tan pou w konekte pou w patisipe nan reyinyon an. Reyinyon an ap kòmanse san pèdi tan a 10 am

Kòmantè piblik yo ka soumèt bay sunrailadmin@dot.state.fl.us anvan reyinyon an. Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan Biwo Prensipal LYNX nan:

Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX

Sal Komisyon Konsèy LYNX
455 N. Garland Avenue, 2nd Etaj
Orlando, FL 32801

Ou ka jwenn materyèl reyinyon yo ak ajanda yo nan: (https://corporate.sunrail.com/wp-content/uploads/2020/10/CFCRC-Meeting-Materials-–-October-29-2020-1.pdf).

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten, Koòdonatè Tit VI SunRail nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan (321) 257-7161; oswa pa imèl nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Jessica Ottaviano nan Depatman Transpò Florid nan Jessica.Ottaviano@dot.state.fl.us /386-943-5473.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.sunrail.com, oswa telechaje aplikasyon SunRail la.

www.fdot.gov