Tit VI / Nondiskriminasyon


Dapre Tit VI Lwa sou Dwa Sivil 1964 la ak lòt lwa, règleman ak otorite ki pa gen diskriminasyon ki gen rapò, Depatman Transpò Florid (FDOT), kòm operatè sèvis tren banlye SunRail, gen yon gwo politik sou entèdiksyon diskriminasyon sou baz. ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj, andikap/enfimite ak sitiyasyon revni. Moun oswa òganizasyon ki kwè yo te sibi diskriminasyon dapre Tit VI, ka depoze yon plent alekri nan FDOT. Yo bay plis enfòmasyon sou fason pou depoze yon plent Tit VI anba a.

Tit VI Plan ak Analiz Ekite Sèvis ak Tarif

Nan kòmansman ane 2024, SunRail te konplete avèk siksè Plan SunRail Tit VI ak analiz Ekite Sèvis & Tarif pou nouvo ekstansyon nò 12 mil pou DeLand.

Telechaje Pwogram Tit VI ak Règleman sou Non Diskriminasyon (PDF – 67mb)

To provide feedback, contact either of the Title VI Coordinators below:

Roger Masten
Koòdonatè SunRail Title VI
801 SunRail Drive
Sanford, FL 32771
Telefòn: (321) 257-7161
Imèl: Roger.Masten@dot.state.fl.us

Stefan Kulakowski
Koòdonatè Tit VI Eta a
605 Suwannee Street, MS65
Tallahassee, FL 32399
Telefòn: (850) 414-4742
Faks: (850) 414-4879
Nimewo gratis: (866) 374-FDOT (3368)
Imèl: Stefan.Kulakowski@dot.state.fl.us

Kouman pou mwen depoze yon plent Tit VI?

Nenpòt moun ki kwè ke FDOT te fè diskriminasyon kont li oswa nenpòt klas espesifik sou baz ras, koulè oswa orijin nasyonal, kapab depoze yon fòmèl (ekri) oswa vèbal (ki pa ekri) Tit VI. plent. An konfòmite ak dispozisyon dwa sivil nan lòt lwa federal, nenpòt moun ki kwè ke li oswa li oswa nenpòt klas espesifik moun, te fè diskriminasyon kont sou rezon sèks, laj, andikap, relijyon oswa estati fanmi kapab tou depoze yon fòmèl. (ekri) oswa vèbal (ki pa ekri) plent Tit VI. FDOT gendwa mennen ankèt sou plent yo resevwa pa plis pase 180 jou apre swadizan ensidan an epi apre sa pral trete plent ki konplè.

Etap yo pou depoze yon plent fòmèl Tit VI gen ladan:
 1. Yo dwe soumèt plent fòmèl alekri sou FDOT Tit VI/Fòm san diskriminasyon oswa Tit VI SunRail/Fòm plent san diskriminasyon (PDF) bay Koòdonatè Tit VI SunRail la. Fòm enprime yo disponib tou nan adrès ki endike anwo a, Lendi-Vandredi nan lè biwo nòmal ant 8:00 am ak 5:00 pm.
 2. Yo ta dwe soumèt plent fòmèl alekri pa lapòs sèvis lapòs, imèl oswa faks nan kontak yo idantifye pi wo a.
 3. Plent fòmèl Tit VI ki soumèt alekri dwe siyen pa Pleyan an ak/oswa Reprezantan Pleyan an. Plent yo dwe prezante otank posib reyalite ak sikonstans ki antoure swadizan diskriminasyon an epi yo dwe genyen enfòmasyon sa yo:
  • Non, adrès, ak nimewo telefòn Pleyan an.
  • Yon deklarasyon alekri sou plent lan, ki gen ladan detay sa yo:
   • Baz plent (sa vle di, ras, koulè ak orijin nasyonal).
   • Nati ensidan an ki te fè Pleyan an santi diskriminasyon an te yon faktè.
   • Yon eksplikasyon detaye sou swadizan zak diskriminatwa a (yo).
   • Dat oswa dat kote swadizan evènman diskriminatwa a te fèt.
  • Si sa aplikab, non (yo) swadizan ofisyèl diskriminasyon (yo).
  • Lòt ajans (eta, lokal, oswa federal) kote yo ap depoze plent lan tou (si sa aplikab).
  • Siyati ak dat pleyan an.
 4. Si w bezwen enfòmasyon konsènan pwosedi pou plent SunRail Tit VI nan yon lòt lang, tanpri kontakte Misye Roger Masten nan (321) 257-7161 pou asistans. Si w gen pwoblèm pou tande oswa pou w pale, tanpri kontakte ajans lan lè l sèvi avèk Florida Relay Service, 1 (800) 955-8771 (TDD) oswa 1 (800) 955-8770 (vwa). Pou jwenn pwosedi pou plent SunRail Tit VI an panyòl, tanpri kontakte mesye Roger Masten pou èd. Para obtener los procedimientos de queja de SunRail título VI en español, comuníquese con el Sr. Roger Masten al (321) 257-7161 para asistencia.

Reprezantan SunRail la pral ede moun yo pote yon plent, jan sa nesesè. Retounen nan tèt

Kisa k ap pase ak plent mwen an apre yo fin soumèt li?

 1. Tout plent vèbal/pa ekri SunRail resevwa dwe rezoud yon fason enfòmèl lè sa posib. Ou ka resevwa plent enfòmèl pa telefòn jan lis pi wo a. Sepandan, yon fwa yo ekri yon plent, li vin tounen yon plent fòmèl. Si pwoblèm nan pa te rezoud yon fason ki satisfezan atravè mwayen enfòmèl, oswa si nenpòt ki lè moun nan (yo) mande (yo) pou depoze yon plent fòmèl alekri, Koòdonatè Tit VI SunRail la dwe trete plent lan an akò ak pwosedi pou plent fòmèl FDOT apwouve. .
 2. Yon fwa yo resevwa plent lan, FDOT pral revize li pou detèmine ajans oswa òganizasyon ki gen otorite jiridiksyon an. Pleyan an pral resevwa yon lèt rekonesans pou fè l konnen si FDOT ap envestige plent lan oswa si w ap voye l bay ajans oswa òganizasyon ki apwopriye a pou l reponn.
 3. FDOT gen 30 jou pou mennen ankèt sou plent lan. Si yo bezwen plis enfòmasyon pou mennen ankèt sou plent lan, FDOT ka kontakte Pleyan an. Nan ka demann sa a, Pleyan an gen 30 jou apati dat lèt la pou l bay enfòmasyon yo mande a. Si Pleyan an pa kontakte FDOT oswa si li pa resevwa plis enfòmasyon an nan lespas 30 jou, FDOT kapab fèmen ankèt la administrativman. Yon envestigasyon kapab fèmen administrativman tou si Pleyan an pa vle pouswiv plent yo ankò.
 4. Apre pèsonèl Tit VI Compliance revize/ankèt sou plent lan, li pral voye yon lèt repons bay Pleyan an. Sepandan, tout konklizyon ki gen rapò ak swadizan vyolasyon Tit VI yo pral voye bay FTA pou jwenn fòmèl ak devlopman yon lèt fèmen. Yon lèt fèmen rezime akizasyon yo, deklare pa t gen yon vyolasyon Tit VI, epi enfòme Pleyan an ke ka a pral fèmen. Si Pleyan an vle fè apèl kont desizyon an, li gen 10 jou apre dat lèt fèmen an pou l fè sa.
 5. Tou de plent fòmèl ak vèbal/ki pa ekri FDOT resevwa dokimante, anrejistre epi swiv. Yon fwa envestigasyon an fini, yo fè Pleyan an konnen rezilta ankèt la. Si Pleyan an pa satisfè ak rezilta envestigasyon an, dosye/enfòmasyon ankèt la pral revize pa pwochen nivo jesyon ki pi wo nan òganizasyon an. Retounen nan tèt

Kijan m ap fè m konnen rezilta Konfòmite mwen an

SunRail pral fè tout sa li kapab pou reponn plent Tit VI alekri nan 30 jou apre li resevwa plent sa yo.

Anplis pwosesis plent nan SunRail, moun ak òganizasyon yo ka depoze yon plent tou nan Biwo Dwa Sivil Federal Transit Administration lè yo jwenn fòm plent lan nan: www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/file-complaint-fta. Retounen nan tèt