Sèvi ak SunRail

Senior lady riding SunRail looking out the window.
Aerial image of SunRail Train at DeBary Station.

Estasyon Arive

Antre ak pakin nan estasyon SunRail yo ekipe ak siyal ofisyèl FDOT ak mak, ki fèt pou bay aksè ak itilizasyon an sekirite estasyon SunRail yo.

Siyalizasyon ak Mak lari yo

Ba a kanpe blan ki pentire sou pave a se pou sekirite ou. Si w pa kapab travèse ray yo nèt akòz anbouteyaj trafik oswa si bra pòtay ray tren yo desann/limyè k ap flache, kanpe devan liy sa a pou w kenbe yon distans sekirite ak tren k ap pase.

Antre ak pakin

Antre estasyon diferan pou machin ak otobis yo fasil idantifye pa antre otobis konkrè ak zòn pakin asfalt. Pakin ADA-aksesib yo genyen ranp twotwa ak bann tactile nan pasaj pou pyeton yo. Pany estasyon dirije w nan espas pakin, zòn aksesib pou moun andikape yo, pwen depoze, ak sòti. 

Aksè pou monte bisiklèt ak pyeton

Lè w ap mache oswa monte bisiklèt pou ale nan estasyon an, bay priyorite sekirite lè w suiv menm règ ak chofè yo, kenbe yon distans ki an sekirite omwen 15 pye ak pòtay k ap travèse yo. 

Apwoche platfòm la

Yon fwa nan SunRail Station, sèvi ak siy wayfinding yo pou gide ou nan platfòm direksyon nò ak sid yo. Pou sekirite w, fè egzèsis bon sans pandan w ap pwoche bò platfòm la, fè atansyon ak limyè k ap flache, klòch, oswa pòtay nan pasaj yo. Rive nan platfòm la omwen 20 minit bonè pou asire ase tan pou achte tikè, paske tren yo respekte orè strik yo.

Platfòm Estasyon


Platfòm SunRail Station yo fèt an akò ak estanda ADA yo, ki bay priyorite sekirite ak konvenyans pou pasaje yo.

Layout platfòm

Bann, sous dlo, bwat fatra, telefòn asistans pou ijans ak kliyan, ak kamera televizyon sikwi fèmen sou platfòm estasyon yo.

Liy jòn ak lòt avètisman tren

Rete dèyè liy jòn, ekipe ak yon bann tactile pou sekirite ou. Toujou obeyi siyal avètisman yo paske lòt tren pataje tren yo ak SunRail. 

Sistèm Anons

Sistèm anons pasaje yo, ki ekipe ak panno ki ap dirije vizyèl ak moun kap pale odyo, bay tout pasaje yo enfòmasyon esansyèl yo.

Machin lavant tikè (TVMs)  

Ou ka jwenn TVM sou tout platfòm estasyon pou achte tikè. Machin sa yo gen kontwòl ki disponib pou itilizatè chèz woulant yo ak etikèt bray pou oryantasyon. Envit odyo yo disponib pou moun ki gen pwoblèm vizyèl, osi byen ke jack kask pou konfidansyalite. 

Woman with umbrella at Winter Park Station watching SunRail Train Arrive.

Rankontre anplwaye SunRail la

Yon pati enpòtan nan eksperyans SunRail la se anplwaye devwe nou sou platfòm estasyon yo. Anbasadè SunRail, Enjenyè, ak Kondiktè yo trè antrene ak sètifye pou asire operasyon sistèm san danje epi efikas.

SunRail Ambassador

Estasyon Anbasadè

Ou ka jwenn Anbasadè nan SunRail Stations. Yo disponib pou reponn kesyon epi ede pasaje k ap tann pou monte nan tren ak pasaje k ap soti nan tren.

SunRail Engineer

SunRail Engineer

Enjenyè yo opere tren SunRail soti nan motè devan an lè tren yo ap vwayaje nan direksyon nò. Lè tren vwayaje nan sid, enjenyè opere tren SunRail soti nan dènye machin nan.

SunRail Conductor waving from train entrance.

SunRail Kondiktè

Kondiktè yo valide tikè ak SunCard, yo retire sa ki pa swiv règ pri tikè yo oswa deranje lòt pasaje yo. Yo ede tou pasaje yo ak chèz woulant epi sipèvize sekirite ekipaj tren yo ak pasaje yo.

SunRail Rider holding a blue SunCard in front of a Ticket Vending Machine.

Achte Tarif

Kit yon SunRail SunCard oswa yon tikè, chwazi pri tikè ki apwopriye a se yon etap enpòtan nan vwayaj SunRail ou. Tou de ka fasil pou achte nan SunRail TVMs.

Cash, Debit/Credit, and Digital Wallets 

TVMs accept cash, credit/debit cards, and digital wallets (e.g. Apple Pay®, Google Pay®, Samsung Pay®, etc.) at each station.

Achte Tikè ak SunCard 

Yon tikè yon sèl ale, yon tikè ale, oswa yon SunCard ki kapab itilize ankò disponib pou achte nan TVM yo. Tikè yon sèl ale ak tikè aller-retour yo valab nan jou acha a epi yo pa ranbousab. 

Rechaje SunCards 

SunCards ofri pasaje souvan fleksibilite ak ekonomi. Kat rechajable sa yo bay divès opsyon, tankou pas chak semèn, chak mwa oswa anyèl. Si w achte nan yon TVM, anrejistre SunCard ou imedyatman pou pwoteje pri tikè w la si w pèdi. 

Transfere Tikè

Apre enstriksyon TVM ki sou ekran an, pasaje k ap transfere soti nan yon bis LYNX oswa Votran ka itilize TVM yo tou pou glise kat transfè yo pou jwenn yon tikè SunRail.

"*" endike jaden obligatwa yo

Best Way to Ride

Detay vwayaj
Woulib frekans
Tanpri antre yon nimewo ki pi gran pase oswa egal a 0.
Tanpri antre yon nimewo ki soti nan 0 rive nan 5.
Tanpri antre yon nimewo ki soti nan 0 rive nan 52.
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache
Kache

Monte san danje

Estasyon SunRail yo ekipe ak siyal direksyon ak mak, ki fèt pou bay aksè ak itilizasyon an sekirite SunRail Stations.

Inite Validatè Tikè (TVUs)

TVU yo sitiye sou tout platfòm estasyon yo epi yo valide tikè vwayaj ou oswa SunCard. 

Tape Sou 

Tape Sou lè w tcheke tikè w la oswa SunCard nan TVU ki pi pre a pou kalkile kantite pri tikè w la epi swiv vwayaj ou avèk presizyon.   

Ap tann an sekirite

Pandan tren an ap apwoche estasyon an, toujou rete tann san danje dèyè liy jòn la.

Etikèt Pansyon

Toujou pèmèt pasaje abò yo soti nan tren an an premye. Yon fwa w klè, ak anpil atansyon pran wout ou sou tren an, gade etap ou pandan w ap monte, itilize balistrad, eskalye, ak chèz pou sekirite, bay moun ki andikape ak granmoun aje monte priyorite. Pousèt yo dwe pliye anvan yo monte tren an. Si gen pwoblèm nan tren an, kontakte Kondiktè a; pa rale levye ijans lan, ki se yon ofans federal. 

Asistans ADA

Pasaje ki nan chèz woulant yo ta dwe notifye anbasadè a ak/oswa kondiktè pou asistans monte pou fè aranjman pou ranp lan nan mini platfòm segondè. 

Aerial image of SunRail Train at Poinciana Station.
Young Student riding SunRail while working on tablet.

Sou tren an

Tren SunRail nou yo bati pou ou, pasaje yo. Se poutèt sa tout tren yo gen ekipman ki ofri w yon vwayaj ki an sekirite epi konfòtab pandan n ap mennen w kote w bezwen ale.

Depo tren

Sekirize yon chèz woulant oswa yon bisiklèt se osi senp ke tache yon senti sekirite. Bagaj yo ka estoke sou premye nivo a, swa anba chèz baskile oswa anba tab. Evite mete bagaj sou chèz, tab, koulwa, papòt, oswa sou eskalye. 

Tren Nivo/Etaj

Premye nivo a akomode pasaje ki gen pwoblèm mobilite epi li bay bon jan depo bisiklèt. Nivo mitan an bay tab adisyonèl ak, nan kèk tren, yon zòn trankil. Nivo anwo a ofri chèz fiks, tab, ak plòg pou aparèy elektwonik. Tout twa nivo yo bay ekselan opòtinite pou gade nan koridò tren an pandan tren an ap fè wout li atravè bèl Florid Santral. Wi-Fi gratis abò disponib pou pasaje yo, ak twalèt nan chak tren yo konfòme ADA ak divès kalite ekipman. 

Anons Estasyon

Pandan tout vwayaj ou a, SunRail pral fè anons ak rapèl sekirite sou sistèm adrès piblik (PA) tren an, bay pasaje yo ase tan pou prepare yo pou arive estasyon an. 

Soti san danje

SunRail bay anons estasyon k ap vini yo, siy pou sòti, ak balistrad pou ede pasaje yo navige wout yo soti nan tren an nan yon fason ki san danje epi alè. 

Etikèt pasaje yo

Lè w ap soti nan tren an, sonje itilize balistrad, eskalye, ak chèz pou sekirite, epi gade etap ou pandan w ap antre sou platfòm la. 

Tape Off 

Sonje tape sou youn nan TVU yo apre w fin sot sot nan tren an. Tape fèmen tranzaksyon w la epi valide pri tikè w la. Bliye tape ka lakòz pri tikè zòn adisyonèl. 

Sòti Estasyon Sèvi ak Siyal 

Lè w ap soti nan estasyon an, sèvi ak siy wayfinding yo pou vwayaj ou a, tankou mache, monte bisiklèt, covoiturage, ak navèt nan espas travay. 

Woman with two children walking on Longwood Station Platform with SunRail Conductor waving from train.
Lost bag sitting between Ticket Vending Machines (TVM) at Winter Park Station.

Objè & Jwenn

Si w pèdi yon atik sou SunRail oswa yon platfòm estasyon, tanpri kontakte Sant Sèvis Kliyan nou an nan 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411) pou anrejistre atik ou a nan jounal SunRail ki te pèdi ak jwenn yo. Si ou te rapòte atik ou a pèdi epi yo resevwa li nan Sant Sèvis Kliyan an, y ap kontakte w pou rekipere atik ou a.