FAQ


Kat ak orè

Konbyen fwa SunRail kouri?

SunRail kounye a kouri Lendi - Vandredi sèlman. Orè nou an fèt pou l konsistan avèk lè rush lè trafik sou I-4 nan pi move. Pandan lè pik maten ak aswè, tren an opere chak 30 minit. Pandan lè pi gwo (midi ak ta nan aswè) tren an opere chak 2 a 2 ½ èdtan.

SunRail pa opere nan jou ferye sa yo:

 • Jou Memoryal la
 • Jou Endepandans
 • Jounen travay
 • Jou Aksyon de Gras
 • Jou Nwèl
 • Joudlan

Pou enfòmasyon detaye sou orè tren yo, tanpri vizite lyen orè ki anba yo:

Retounen nan tèt

Ki jan orè tren an fonksyone?

Orè tren an divize an twa seksyon: sèvis pik maten ak aswè, sèvis midi, ak sèvis aswè. Pandan sèvis pik maten ak aswè, pifò tren kouri chak 30 minit, pandan y ap tren k ap fonksyone pandan sèvis midi ak lannuit kouri mwens souvan. Tout lè ki nan orè a se lè depa. Tout tren nan direksyon nò soti nan Poinciana nan Konte Osceola, ak tren nan direksyon sid soti nan DeBary nan Konte Volusia. Ou ta dwe toujou konsilte orè a anvan ou ale nan yon estasyon pou planifye vwayaj ou tou de ale ak soti nan destinasyon ou. SunRail respekte yon orè strik epi li pati alè, kidonk, tanpri asire w ke ou resevwa yon tikè, tape sou, epi pare pou monte omwen senk minit anvan lè tren an te pwograme pou depa. Retounen nan tèt

Kouman mwen ka jwenn yon kopi orè tren an?

Ou ka jwenn yon vèsyon enprime pratik nan orè tren nou an abò tout tren yo, osi byen ke yon vèsyon enprime anba a

Retounen nan tèt

Konbyen fwa SunRail bay sèvis pou evènman espesyal?

Sèvis pou evènman espesyal disponib sèlman lè patwone gouvènman lokal yo oswa lòt gwoup ki kapab bay sèvis piblik la mande. SunRail pa disponib pou charter prive. Sèvis yo depann tou de disponiblite ekip SunRail pou anplwaye tren evènman espesyal yo. Retounen nan tèt

Ki lè mwen ta dwe rive nan estasyon an?

Tren pa gen fleksibilite pou tann moun ki an reta. SunRail konseye pasaje yo pou yo byen ba yo tikè yo, pou yo touche yo, epi pou yo pare pou yo monte omwen senk minit anvan lè tren an pwograme pou depa. SunRail rekòmande pou w rive omwen 20 minit anvan lè depa pwograme a. Retounen nan tèt

Kouman mwen pral konnen si tren an reta?

Si tren an reta, w ap tande anons sou platfòm SunRail nan chak estasyon SunRail ki afekte nan reta a. Pou resevwa alèt lè gen reta, tanpri swiv nou sou X (fòmèlman ke yo rekonèt kòm Twitter) nan www.X.com/RideSunRail. Ou ka jwenn enfòmasyon aktyèl sou tren tou lè w klike sou la Estati tren train status icon bouton nan navigasyon prensipal la oswa klike sou bouton ki anba a

Retounen nan tèt

Kont SunRail

I have questions about my SunRail mobile ticketing account or my SunCard account

You can view SunRail’s mobile ticketing and account FAQs from within the new SunRail Mobile App or online:

Aplikasyon mobil: Open the app, click on Account and then click FAQs under the HELP section.

Sou entènèt: Visit sunrail.zendesk.com

Retounen nan tèt

Ki sa ki pwogram andòmi/escheatment SunRail?

Se yon règleman Depatman Transpò Florid (FDOT) ki mande SunRail pou revize ak mete ajou dosye kont SunRail detanzantan. Lwa Florid seksyon 338.231(3)(c) egzije pou SunRail rapòte epi transfere lajan ki nan kont sa a bay Depatman Sèvis Finansye Florid, Divizyon Pwopriyete ki pa Reklame si pa te gen okenn aktivite pandan omwen twazan oswa plis.

Yo pral transfere balans prepeye plis pase $10.00 nan eta Florid kòm pwopriyete yo pa reklame. Apre yo fin transfere lajan yo, yo ka ranpli reklamasyon yo www.fltreasurehunt.gov oswa lè w kontakte sèvis moun ki fè reklamasyon yo nan Depatman Sèvis Finansye Florid, Divizyon Pwopriyete ki pa Reklame. Retounen nan tèt

Kouman mwen ka mande yon ranbousman si kat mwen an aktif/inaktif?

Tanpri kontakte Sèvis Kliyan SunRail nan:

Imèl: info@SunRail.com
Telefòn: 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411)
Orè biznis: Lendi – Vandredi
5:30 am9:00 pm

Retounen nan tèt

Ki “lajan” ki sou SunCard mwen ki inaktif ki kalifye pou yon ranbousman?

Valè balans prepeye yo pral redwi pa kantite bonis lavant yo te resevwa nan moman acha a. Pwodwi pas SunRail ki pa janm aktive ka elijib pou yon ranbousman. Frè SunCard yo pa ranbousab. Retounen nan tèt

Kisa does Negative List / Hotlist mean?

Negative listing / Hotlisting is the temporary deactivation of a SunCard. The Florida Department of Transportation monitors SunCard usage. Hotlisting may be the result of not tapping on and off, an outstanding negative balance due to max fare, using your account for trips that are not part of the purchased pass or running out of funds. If this happens, the SunRail account is not valid for travel. A call to Customer Service at 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411) anvan monte li nesesè epi li ka fasilman rezoud nenpòt enkyetid. Pou plis enfòmasyon, telechaje Gid lis dirèk sa a (PDF). Retounen nan tèt

Èske mwen ka mande yon ranbousman sou yon SunCard ki fè pati yon zanmi oswa yon manm fanmi?

FDOT gen yon pwosesis verifikasyon Sant Sèvis Kliyan an itilize pou detèmine si moun k ap rele a se pwopriyetè SunCard la. Kliyan yo dwe kapab bay enfòmasyon sa yo. Retounen nan tèt

Kouman mwen pral resevwa ranbousman mwen an ak konbyen tan li pral pran?

Tanpri pèmèt jiska 6 a 8 semèn pou tranzaksyon lajan kach ranbouse ak yon chèk epi pèmèt jiska 4 a 6 semèn pou ranbousman kat kredi yo dwe trete. Retounen nan tèt

Pri ak pas

Konbyen sa koute pou monte SunRail?

Gen yon pri tikè de baz $2.00 ak yon frè adisyonèl $1.00 pou chak konte ou travèse. Pa egzanp, si w ap vwayaje soti nan Sanford pou ale nan Downtown Orlando, tarif yon sèl ale a ta dwe $3.00. Retounen nan tèt

Ki sa ki se Ticket Vending Machines (TVMs)?

TVMs dispense SunCards and SunRail tickets as well as allow customers to manage their SunCards. Customers can add value using cash, credit cards, and debit cards. SunRail has ticket vending machines at each of the 16 stations. Retounen nan tèt

Ki kote mwen ka achte yon SunCard oswa yon tikè?

Ou ka achte yon SunCard nan TVM, ki sitiye nan chak estasyon, lè l sèvi avèk lajan kach oswa tout gwo kat kredi ki sitiye nan chak estasyon, nan sit entènèt nou an SunRail.com, oswa nan men anplwayè ki ofri SunCards. Li enpòtan pou w anrejistre SunCard ou a nan accounts.sunrail.com pou pwoteksyon balans si kat la pèdi oswa yo vòlè li. Si w enterese, tanpri mande patwon w lan sou disponiblite pwogram asistans federal anvan taks la. Yo disponib pou achte tikè chak jou yon sèl ale ak tikè ale nan TVMs sèlman. Retounen nan tèt

Ki sa ki se yon tikè SunRail?

SunRail tickets are a one-time purchase for one-way or round-trip travel and are best used by occasional SunRail riders. Paper tickets may be discarded after use once the fare has been validated by tapping on and tapping off. Retounen nan tèt

Èske mwen ka jwenn yon ranbousman sou tikè mwen pa itilize?

Due to fare policy regulations, we are unable to provide refunds for tickets. Retounen nan tèt

Kouman pou mwen peye pou woulib mwen an?

You may purchase a ticket or SunCard with a pass or stored value at a TVM or purchase a ticket or pass through the SunRail mobile application. Be sure to tap on or validate your mobile ticket before boarding the train. Retounen nan tèt

Èske mwen ka monte tren an san yon tikè?

No. All passengers must have a valid ticket or pass that is tapped on or activated before boarding the train. Retounen nan tèt

Èske SunRail gen pas tout jounen an?

Kounye a nou pa gen pas pou yon sèl jou ki pèmèt plizyè arè. Ou gendwa achte yon SunCard ki gen valè prepeye ke ou ka itilize san limit pandan jounen an. Retounen nan tèt

Ki rabè ki disponib epi ki jan mwen kalifye?

SunRail gen 50% pwodwi pri rabè pou bagay sa yo:

 • Jèn (7-18)
 • Granmoun aje (ki gen laj 65+)
 • Moun ki gen andikap, kèlkeswa laj yo

Sou demann kondiktè SunRail la oswa enspektè pri tikè yo, granmoun aje yo ak jèn yo dwe montre prèv laj yo ak yon idantite ki valab gouvènman an bay, tankou yon lisans chofè, paspò, kat Medicare, oswa kat idantite Eta a. Yon ID LYNX oswa Votran ka itilize tou. Retounen nan tèt

Ki pri tikè yo pou timoun yo?

Timoun ki gen laj 6 an oswa mwens ka monte SunRail gratis ak yon adilt ki peye (sepandan, gen yon limit nan twa timoun pou chak adilt). Retounen nan tèt

Ki sa ki se yon SunCard?

Yon SunCard se yon medya pri tikè plastik, ki menm gwosè ak kat kredi ki kenbe pas vwayaj chak semèn/mansyèl/anyèl, ak/oswa valè prepeye, pou itilize sou SunRail. Ou ka sèvi ak SunCard ou tou pou transfere nan yon otobis LYNX oswa Votran feeder lè w ap konekte soti nan tren an ak otobis la. Senpleman montre operatè otobis la SunCard ou a epi resevwa yon transfè gratis pou w monte nan bis sa a. Aprann plis sou SunCards nan SunRail.com/fares-passes/suncards. Retounen nan tèt

Kouman pou mwen itilize kat SunRail mwen an?

Pou tape kat ou a, jwenn youn nan twa validateur tikè SunRail ki sitiye sou chak platfòm. Si ou jwenn yon chèk vèt, ou bon pou ale! Yon X wouj, tikè w oswa SunCard pa aksepte. Tanpri ale nan yon TVM pou achte yon pwodwi, ajoute valè nan kat ou a, oswa kontakte Sant Sèvis Kliyan an nan 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411) pou asistans. Retounen nan tèt

Ki jan pas SunCard yo travay?

SunRail ofri pas ki ba ou libète pou monte tren an osi souvan ke ou vle pou 7 jou kalandriye youn apre lòt, 30 jou kalandriye youn apre lòt, oswa 365 jou kalandriye youn apre lòt apati lè ou premye tape sou youn nan validateur nou yo pou monte tren an. Paske kounye a nou pa opere nan wikenn, jou sa yo pa faktè nan pri a nan nenpòt nan pwodwi pas nou yo. Pou pasaje ki monte SunRail 4-5 jou nan yon semèn, pas nou yo bay gwo ekonomi sou tikè chak jou. Pri tikè pou pas yo baze sou konbyen zòn (konte) ou vwayaje. Retounen nan tèt

Èske yo ka itilize yon SunCard sou lòt sistèm transpò piblik?

Non. Nou ap travay ak LYNX ak Votran pou konpatibilite nan lavni. Retounen nan tèt

Mwen te achte yon SunCard nan yon TVM. Kouman pou mwen anrejistre li sou entènèt?

Si ou deja gen yon kont SunRail, tou senpleman konekte nan kont ou nan accounts.SunRail.com epi anrejistre nouvo kat ou a pou pwoteksyon balans. Ou ka anrejistre otan kat ou ta renmen ak yon sèl koneksyon SunRail, konsa tout kat pou biznis ou oswa fanmi ou ka jere nan yon sèl kote.

Si ou poko gen yon koneksyon SunRail, jis klike sou lyen "enskri" ki soti nan accounts.SunRail.com epi swiv etap yo pou kreye yon login. Yon fwa ou fin kreye login ou a, ou pral kapab anrejistre kat ou pou pwoteksyon balans. Retounen nan tèt

Mwen te achte yon SunCard nan yon TVM. Kouman pou mwen anrejistre li ak aplikasyon mobil mwen an?

Si w deja gen yon kont SunRail, tou senpleman konekte nan aplikasyon an, epi klike sou "Ajoute yon SunCard" nan meni paramèt aplikasyon an. Yon fwa yo ajoute kat ou a, li pral anrejistre pou pwoteksyon balans.

Si ou pa gen yon kont SunRail, ou ka klike sou bouton "Enskri" epi swiv pwosesis kreyasyon kont lan. Lè w fini, w ap kapab ajoute SunCard TVM ou te achte a. Retounen nan tèt

Ki sa ki yon nimewo SunCard?
Back of SunCard indicating the SunRail Card Number

A SunCard Number is the 17-digit number printed on the back of your SunCard. Retounen nan tèt

Èske mwen ka jwenn yon ranbousman pou SunCard mwen an?

Ranbousman pa disponib pou pas chak semèn, chak mwa oswa anyèl, men ou ka mande yon ranbousman si w gen yon valè prepeye sou SunCard w la. Pri $5.00 pou yon SunCard pa ranbousab.

Si yon TVM echwe, tanpri rele sant sèvis Kliyantèl SunRail la nan 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411) epi yo pral envestige demann ou an, epi yo pral fè nenpòt ranbousman apwopriye. Retounen nan tèt

Mwen p ap sèvi ak SunCard mwen an ankò. Èske mwen ka jwenn yon ranbousman?

Pifò nan pwodwi SunRail yo pa ranbousab, sepandan, SunRail ofri ranbousman sou valè ki pa itilize davans. Pou jwenn yon ranbousman, kontakte Sant Sèvis Kliyan an lè w rele 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411). Reprezantan Sèvis Kliyan an pral dezaktive kat ou a pou li pa ka itilize ankò. Yo pral trete ranbousman ou a nan 30 jou. Tanpri sonje ke bonis 10% yo itilize sou acha valè prepeye ou a pa ranbousab. Yo pral ranbousman ou a nan fòm peman orijinal la (peman lajan kach yo pral ranbouse pa chèk). Retounen nan tèt

Kisa pou m fè si mwen pèdi oswa domaje SunCard mwen an?

Pou kapab ranplase SunCard ou a, kat ou a dwe anrejistre nan sistèm jesyon kont SunRail nou an pou kalifye pou pwoteksyon balans. Ou ka achte yon SunCard ranplasman pou $5.00 sou Entènèt atravè kont ou, oswa nan nenpòt machin lavant tikè ki nan tout Estasyon SunRail. Lè w ap achte yon kat ranplasman nan yon machin lavant tikè, chwazi opsyon pou achte yon SunCard ki gen valè prepeye, sepandan, kantite lajan prepeye ou pral egal $5.00. Yon fwa ou resevwa nouvo SunCard la, tanpri kontakte Sant Sèvis Kliyan nou an lè w rele 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411) pou fè lajan w transfere. Retounen nan tèt

Ki sa ki se pwoteksyon balans?

Lè ou anrejistre SunCard ou sou Entènèt nan accounts.SunRail.com oswa ajoute li nan aplikasyon mobil SunRail la, ou otomatikman enskri nan pwoteksyon balans. Yon fwa w enskri, si yo janm pèdi oswa yo vòlè kat ou a, tou senpleman kontakte Sant Sèvis Kliyan an oswa konekte nan kont ou nan accounts.SunRail.com pou rapòte pèt la. Ou pap responsab okenn itilizasyon kat la apre ou fin rapòte li pèdi oswa yo vòlè li. Nou pral voye yon kat ranplasman ba ou; pri a se $5.00. Si w gen yon pwodwi pas ki chaje sou SunCard ou ki pèdi/vòlè/ki domaje, w ap vle achte yon kat ranplasman pi vit posib, paske pas yo ap kouri pou jou youn apre lòt epi nenpòt jou ki pèdi yo pa kapab retabli nan SunCard la. Retounen nan tèt

Why has my SunCard been Negative Listed / Hostlisted?

If you received an email informing you that your SunCard has been Negative Listed/Hotlisted, it is because your SunCard has fallen into a negative balance, misuse of card, or the SunCard is being used for trips that are not part of the purchased pass plan. To have a SunCard removed from the hotlist, please contact Customer Service at 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411). For additional information on Negative Listing / Hotlisting, telechaje gid sa a (PDF). Retounen nan tèt

Monte SunRail

Ki distans SunRail vwayaje?

SunRail opere kounye a nan Konte Volusia, Seminole, Orange, ak Osceola nan Santral Florid. Estasyon SunRail ki pi nò nou an sitiye nan DeBary nan Konte Volusia, epi SunRail Station ki pi sid la sitiye nan Poinciana, nan sid Kissimmee nan Konte Osceola. Retounen nan tèt

Èske tren yo pwòp?

Objektif SunRail se bay transpò ki an sekirite epi ki fyab epi li pran etap sa yo pou ede anpeche mikwòb yo gaye:

 • Chak tren ekipe ak dispansè dezenfektan men yo ak yon twalèt ak lavabo pou lave men yo.
 • Gen yon prezans sekirite abò pou bay sipò adisyonèl pou kavalye. Retounen nan tèt

Poukisa kliyan yo oblije "tape sou epi koupe" sistèm nan?

Pri tikè yo sou SunRail yo baze sou distans vwayaje a. SunRail itilize yon sistèm "tap on, tap off" pou kalkile pri tikè egzak pou vwayaj ou a. Retounen nan tèt

Kisa k ap pase si mwen pa "tape" oswa "tap off"?

Tape sou ak tape se yon pati trè enpòtan nan sistèm tarif SunRail la. Li pèmèt pou chaje kantite lajan ki kòrèk la pou pri tikè yo pandan y ap kontwole volim pasaje yo. FDOT kontwole aktivite SunCard pou asire ke pasaje SunRail yo gen pri tikè valab. Règleman Tarif nou an egzije pou tout pasaje yo tape sou yo anvan yo monte tren an epi yo tape sou platfòm estasyon destinasyon yo. Si yon pasaje pa swiv pwosedi sa yo, SunCard li a pa valab ankò, epi FDOT la ap fè Hotlist SunCard la. Kondiktè a responsab pou enspekte pri tikè yo abò tren an, epi si yo detèmine ke yon SunCard te nan lis cho oswa moun ki gen la pa tape sou li, Lè sa a, li/li pral fè pasaje a soti nan tren an pou li pa te peye yon pri tikè valab. Retounen nan tèt

Kouman mwen ka fè aranjman pou gwo gwoup vwayaje sou SunRail?

Pou gwoup 20 oswa plis, tanpri ranpli Fòm Demann Kavalye Gwoup. Pou plis sipò ak enfòmasyon sou acha tikè davans, kontakte Sèvis Kliyan SunRail nan 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411). Retounen nan tèt

Ki jan sistèm transfè a travay?

SunRail travay ak LYNX ak Votran pou bay pasaje nou yo yon opsyon ki efikas pou pri a. Kliyan otobis-a-tren ak tren-a-otobis yo ka transfere soti nan yon mòd transpò nan lòt la:

Soti nan SunRail nan otobis:

 1. Peye tarif tren ou
 2. Montre operatè LYNX/Votran SunCard ou oswa tikè yon sèl ale/retou
 3. Resevwa yon transfè gratis nan men operatè otobis LYNX/Voltran a nan yon wout otobis feeder ki sèvi SunRail Stations.

Soti nan otobis rive nan SunRail:

 1. Peye pri otobis sou wout bis LYNX/Votran
 2. Mande operatè yon transfè gratis nan SunRail (yon transfè toujou obligatwa menm lè pasaje yo gen yon pas otobis)
 3. Pran transfè nan machin lavant tikè SunRail (kat nan chak estasyon)
 4. Swiv enstriksyon yo pou itilize yon transfè sou ekran machin lavant tikè a
 5. Transfè glise (ki valab pou 90 minit)
 6. Peye $1.00 ajou pou travèse chak liy konte sou SunRail (si sa nesesè)

Tou de otobis LYNX ak Votran, ki bay sèvis otobis ki konekte ak SunRail, yo tou ekipe ak asansè chèz woulant abò ke operatè otobis la deplwaye. Chak estasyon gen yon zòn monte otobis ki deziyen ki chita sou yon twotwa an angle pou bay zòn ki deziyen pou monte otobis yo fasilman idantifye epi pèmèt otobis yo depa/rive endepandan. Retounen nan tèt

Èske mwen ka pote bèt kay mwen an nan tren an?

Bèt kay yo gen dwa abò SunRail, men yo dwe kenbe yo nan yon veso/transpò ki fèmen, eksepte bèt sèvis (gade pi ba a pou detay sou sa ki kalifye kòm yon bèt sèvis). Epitou, transpòtè yo dwe kenbe deyò nan koulwa yo ak nan chèz yo. Retounen nan tèt

Ki sa ki kalifye kòm yon bèt sèvis?

Bèt sèvis ki resevwa fòmasyon endividyèl pou fè yon travay espesifik nan benefis moun ki andikape yo akeyi sou SunRail san okenn frè adisyonèl. Dapre ADA, bèt sèvis yo dwe atache, lase, oswa mare, sof si aparèy sa yo entèfere ak travay bèt sèvis la oswa andikap moun nan anpeche itilize aparèy sa yo. Bèt sèvis yo dwe kenbe anba kontwòl tout tan. Pèsonèl SunRail ka mande w pou w retire bèt sèvis w nan wout pou ale/soti nan lokal estasyon an si:

1. Bèt la pa gen kontwòl, epi ou pa pran aksyon efikas pou kontwole li (pa egzanp, yon chen lakòz yon twoub enpòtan nan jape repete ak san kontwòl oswa li pa kase kay la) oswa;

2. Bèt la reprezante yon menas dirèk pou sante oswa sekirite lòt moun.

Tout bèt sèvis yo dwe chita anba chèz pasaje a oswa nan pye li. Bèt sèvis yo pa gen dwa chita nan koulwa yo oswa nan chèz yo. Gid pou pote bèt kay yo se pou bèt pou yo pa fè reklamasyon sèvis yo, epi yo pa konsène pasaje ki vwayaje ak bèt sèvis yo. Retounen nan tèt

Ki sa ki se yon pon otobis dezòd sèvis ak ki jan li fonksyone?

Yon pon otobis dezòd sèvis se yon sistèm tanporè otobis navèt ki mete an plas lè SunRail pa kapab kontinye ak operasyon nòmal yo. Otobis sa yo bay yon “pon” ant estasyon yo epi yo kontourne zòn ki te lakòz yon entèripsyon nan sèvis nou an. Se patnè LYNX ak Votran nou yo ki bay otobis yo epi yo pral montre "SunRail Special." Yo ofri transpò gratis nan estasyon SunRail kote tren yo pa kapab vwayaje. Otobis yo pral sèvi pasaje k ap vwayaje nan direksyon nò ak nan direksyon sid. Pon otobis la ap rete an plas jiskaske sèvis tren yo retabli. Otobis ki nan wout lè sèvis tren yo retabli pral fini vwayaj yo.

Estasyon banlye nou yo ki gen bouk otobis pèmèt otobis yo rale dirèkteman nan estasyon an. Sepandan, zòn depoze/ranmasaj yo bay lè Winter Park/Amtrak, AdventHealth, LYNX Central, Church Street, ak Orlando Health/Amtrak Station yo afekte. Kote sa yo kapab chanje akòz konstriksyon, wout fèmen, elatriye, kidonk yo konseye pasaje yo kontakte Sant Sèvis Kliyan SunRail la nan 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411) pou konfime kote yo. Enfòmasyon yo ap parèt sou sit entènèt nou an tou SunRail.com ak nan estasyon ki afekte yo sou tablo mesaj ki sitiye sou platfòm la.

Gen de kalite pon otobis

 1. Pon otobis ijans – Yo mete yon pon otobis ijans lè SunRail ap sibi yon entèripsyon nan sèvis ki pa planifye ki anpeche tren fè tout estasyon yo kanpe. Sitiyasyon yo pral varye selon kantite estasyon ki afekte yo, lè nan jounen an, kalite ensidan, elatriye.
 2. Pon otobis ki planifye yo – Yo pwograme pon otobis yo planifye pou yon peryòd tan espesifik epi yo bay yon avi alavans.

Yon egzanp sou fason yon pon otobis travay se jan sa a:

Yo bay pasaje yo yon alèt ke yap aplike yon pon otobis pou pasaje k ap vwayaje ant Estasyon AdventHealth ak Sand Lake Road. LYNX pral voye otobis yo nan estasyon otobis yo deziyen an nan estasyon AdventHealth ak Sand Lake Road pou otobis yo ap vwayaje nan tou de direksyon an menm tan:

 • Otobis k ap rive nan estasyon AdventHealth yo deziyen pou depoze/ranmase yo ap bay sèvis pou tout estasyon ki nan sid Estasyon AdventHealth jiskaske li rive nan Sand Lake Road Station. Lè sa a, bis la ap kontinye bay sèvis nan direksyon nò si sa nesesè.
 • Otobis k ap rive nan estasyon Sand Lake Road yo pral ale nan direksyon nò epi yo pral bay sèvis pou tout estasyon nò yo jiskaske li rive nan kote AdventHealth depoze/ranmase a. Pasaje k ap kontinye nan direksyon nò pral ale nan platfòm AdventHealth Station pou pran pwochen tren an, pandan otobis yo pral bay sèvis nan direksyon sid, si sa nesesè.
 • SunRail pral opere ant DeBary ak AdventHealth Stations selon orè nou pibliye yo. Tren yo kite DeBary epi lè yo rive nan Estasyon AdventHealth la, pasaje k ap kontinye nan direksyon sid yo pral sòti nan tren an epi ale nan pon otobis la. Lè sa a, tren an pral "vire" nan Estasyon AdventHealth la epi l ap tann nan estasyon an jiskaske lè li pwograme pou l ale nan direksyon nò.

Retounen nan tèt

Kouman pou mwen rapòte yon pwoblèm ak Wi-Fi nan tren an?

Si w gen pwoblèm ak Wi-Fi nan tren an, tanpri kontakte Sant Sèvis Kliyantèl la nan info@SunRail.com oswa 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411). Ou pral bezwen bay:

 • Tan aktyèl la
 • Direksyon w ap vwayaje (nan direksyon nò oswa nan direksyon sid)
 • Nimewo machin tren kote w ap monte
  Nimewo sa a sitiye adjasan a pòt yo nan fen machin yo.

Ou ka pale tou ak yon kondiktè, ki moun ki ka eseye rezoud pwoblèm nan pa retabli Wi-Fi a. Retounen nan tèt

E si mwen pèdi yon atik?

Si w pèdi yon atik sou SunRail oswa sou yon platfòm Station, tanpri kontakte Sant Sèvis Kliyan nou an nan 1-855-RAIL-411 (1-855-724-5411) pou anrejistre atik ou a nan jounal SunRail Objè ak Twouve. Si yo resevwa atik ou a nan Sant Sèvis Kliyan an, y ap kontakte w pou rekipere atik ou a. Retounen nan tèt

Estasyon SunRail

Kouman mwen ka jwenn bagay pou m fè alantou estasyon yo?

Destinasyon Estasyon yo se atraksyon kle oswa pwen enterè nan yon distans ki ka mache soti nan chak estasyon epi yo ka jwenn sou chak paj estasyon nou yo. Gade yon lis estasyon SunRail yo. Retounen nan tèt

Èske gen pakin nan estasyon yo?

Pakin GRATIS disponib nan estasyon banlye sa yo:

*Limit 4 èdtan epi li kontwole pa Amtrak

Espas pakin ki aksesib ki egziste deja nan estasyon yo bay yon zòn pakin ki an sekirite epi ki apwopriye pou moun ki andikape yo. Nan antre nan chak zòn pakin SunRail Station, yo bay siyal pou jwenn chemen pou dirije pasaje yo sou kote espas pakin ADA-aksesib yo. Retounen nan tèt

Èske pakin pou lannwit lan disponib nan estasyon yo?

Yo pèmèt pakin lannwit lan nan pakin SunRail pou pasaje SunRail nan kèk estasyon. FDOT pa asime responsablite pou domaj oswa pèt pwopriyete ki ka rive nan lote sa yo nenpòt ki lè. Moun ki kite machin yo nan pakin SunRail yo fè sa sou pwòp risk yo. Retounen nan tèt

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon sou pwochen estasyon yo?

Yo te konstwi douz (12) estasyon pandan Faz 1, ant DeBary ak Sand Lake Road. Yon lòt kat (4) estasyon te konstwi pandan Faz 2, Estasyon Meadow Woods nan Konte Orange, ak twa estasyon nan Konte Osceola, ki gen ladan Estasyon Tupperware, Anba Lavil Kissimmee, ak zòn Poinciana.

Konstriksyon Ekspansyon Nò Faz 2 SunRail la gen ladann yon nouvo estasyon SunRail pou banlye nan DeLand, Florid, ak apeprè 12 mil sèvis tren banlye elaji ant Estasyon DeBary ak Estasyon DeLand / Amtrak nan Konte Volusia sou Koridò Ferrovilè Santral Florida (CFRC) ki egziste deja. ). Amelyorasyon yo pral bay yon altènatif transpò san danje epi efikas pou otomobilis yo, amelyore karakteristik sekirite yo sou koridò a, epi amelyore pasaj klas pou tren, pyeton, ak trafik machin. Faz 2 Ekspansyon Nò a kounye a espere ouvri nan ete 2024. Retounen nan tèt

Ki ekipman estasyon yo genyen?

Tout estasyon yo gen ekipman sa yo pou konfò, sekirite ak konvenyans ou:

 • Platfòm Canopies
 • Sous dlo
 • Telefòn pou Ijans (Bwat Apèl Ijans oswa "ECBs")
 • Telefòn Asistans Pasaje yo
 • Syèj platfòm
 • Espas pou bisiklèt
 • Aksesiblite/ADA

Estasyon yo pa gen twalèt; sepandan, twalèt yo disponib nan tren SunRail. Ou ka wè plis enfòmasyon sou sa ki disponib nan estasyon nou yo sou la Ekipman estasyon paj. Ou ka jwenn enfòmasyon sou tren an Konsènan tren SunRail paj. Retounen nan tèt

Enfòmasyon sou Ajans ak Lòt Kesyon

Ki kote mwen ka achte souvni SunRail?

Souvni SunRail ka achte sèlman an pèsòn nan evènman espesifik toupre estasyon nou yo. Pou plis detay sou evènman k ap vini yo kote yo ka achte machandiz, tanpri swiv nou sou youn nan platfòm sosyal sa yo:

Retounen nan tèt

Kouman mwen ka fè piblisite sou SunRail?

Pou enfòmasyon sou piblisite, tanpri kontakte Ads@SunRail.com. Retounen nan tèt

Èske SunRail ka patwone ekip atletik mwen an?

Piske SunRail finanse pa dola kontribyab yo, nou pa kapab kontribye pou don oswa parennaj. Retounen nan tèt

Èske mwen ka vin yon machann nan yon estasyon SunRail?

Gouvènman lokal yo kapab sèlman otorize konsesyon nan estasyon SunRail ak platfòm yo. Tanpri kontakte gouvènman lokal kote estasyon an ye pou enfòmasyon sou pèmi konsesyon yo. Retounen nan tèt

Kouman pou mwen enskri pou fòmasyon pwoteksyon travayè wout?

Pou jwenn enfòmasyon konsènan Fòmasyon Pwoteksyon Travayè Wout yo, tanpri kontakte training.sunrail@alstomgroup.com Retounen nan tèt

Kouman pou mwen jwenn yon travay ak SunRail?

FDOT jere SunRail ak kontra operasyon yo ak travay antretyen ak konpayi prive. Konpayi sa yo responsab pou anboche anplwaye yo ak nenpòt ki potansyèl soutretan. Tanpri kontakte chak konpayi dirèkteman pou mande enfòmasyon sou travay, opòtinite kontra, ak pwosesis anbochaj, oswa vizite Corporate.SunRail.com. Retounen nan tèt

SunRail Alerts Mobile App

Mwen gen yon iPhone ak lè w ap itilize planifikatè vwayaj la, mwen klike sou yon tan e pa gen anyen ki te pase. Kouman mwen ka kontinye? 

Chèche bouton "Fè" ki anlè dwat seleksyon an rive. Lis seleksyon an sou iPhone gen yon bouton "Fè" ki dwe itilize. Retounen nan tèt

Mwen te kòmanse aplikasyon an, men li di ke "pa gen sèvis done ki disponib," menm si mwen gen sèvis/Wi-Fi. Ki jan mwen kontinye? 

Aplikasyon an te kòmanse nan yon moman kote done yo pa t disponib. Pou kontinye, tanpri kite, fèmen aplikasyon an epi rekòmanse. Retounen nan tèt