Reyinyon Komite Konsiltatif Teknik tren Santral Florida – 6 jen 2019

Orlando, FL – Komite Konsiltatif Teknik tren pou banlye nan Florid santral (TAC) ap reyini jedi 6 jen 2019. Reyinyon an fèt a 2 pm nan LYNX Central Station, nan Sal Multipurpose 2yèm etaj, ki chita nan 455 N. Garland Avenue. , Orlando, Florida 32801. TAC a gen ladan l ofisyèl vil ak konte yo nonmen.

Sit reyinyon sa a byen sitiye tou pre platfòm LYNX Station yo. Tanpri tcheke lè arive ak depa SunRail nan www.sunrail.com oswa sou nouvo aplikasyon SunRail la, ki disponib kounye a pou telechaje.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan (321) 257-7161; oswa pa imel roger.masten@dot.state.fl.us omwen sèt (7) jou anvan reyinyon an. Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Steve Olson nan Depatman Transpò Florid nan steve.olson@dot.state.fl.us /386-943-5479.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.sunrail.com oswa telechaje nouvo aplikasyon SunRail la.

www.fdot.gov