Fèmti wout sou North Denning Drive nan Winter Park

Winter Park – Depatman Transpò Florid (FDOT) jodi a te anonse North Denning Drive nan Winter Park ap fèmen nan pasaj tren an nan toude direksyon wikenn kap vini an. Fèmti a kòmanse a 9 pm Vandredi 29 Jiyè 2016 epi li fini a 7 pm Lendi 1ye Out 2016 pandan ekip yo enstale nouvo panno beton ak apwòch asfalt nan pasaj la pou bay otomobilis yo yon wout pi fasil.

Y ap mete siy detounen nan kote kle yo sou North Denning Drive pou dirije chofè yo nan zòn travay la.

Enfòmasyon sou Detou:

-Y ap dirije trafik k ap vwayaje nan nò sou North Denning Drive pou pran yon goch sou West Webster Avenue, pran yon adwat sou North Orlando Avenue (US 17-92), pran yon adwat sou Magnolia Road epi answit yon adwat sou Sunnyside Drive.

-Trafik k ap vwayaje nan sid pral dirije sou Sunnyside Drive epi answit dirije pou pran yon goch sou North Park Avenue, pran yon adwat sou North Pennsylvania Avenue, apresa yon dwa sou West Webster Avenue ak yon dwa sou North Denning Drive.

Yo konseye chofè yo pou yo planifye pou plis tan vwayaj pandan fèmen tanporè sa a. Tanpri sonje ke orè sa a ka chanje akòz move tan oswa lòt kondisyon inatandi.

Anviwon ray tren yo, tanpri, entelijan epi rete an sekirite. Yo ankouraje otomobilis yo ak pyeton yo pou yo pran prekosyon, pou yo obeyi tout siyal tren ak trafik yo, epi gade nan tou de bò anvan yo apwoche yon pasaj tren ak lè yo jwenn aksè nan platfòm SunRail yo.

Pou plis enfòmasyon sou travay konstriksyon sa a, tanpri vizite www.cflroads.com epi klike sou ikòn SunRail la. Kesyon medya yo ta dwe dirije bay Ofisye Enfòmasyon Piblik FDOT Distri Senk Jessica Ottaviano nan jessica.ottaviano@dot.state.fl.us oswa 386-943-5473.