SunRail Central Florida Commuter Rail Commission Reyinyon Konsèy Administrasyon 28 Mas 2024

ORLANDO, Fla. – Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC), Konsèy Konsiltatif SunRail lidè eli nan senk Patnè pou Finansman Lokal yo, pral òganize yon reyinyon konsèy jedi 28 mas 2024.

Reyinyon an fèt a 2 pm nan Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX la. Patisipan yo gen opsyon pou yo rantre an pèsòn, nòmalman, oswa nan telefòn. Tanpri sonje ke gen syèj limite nan sal prensipal kote komisyon an pral fè reyinyon li yo, men pral gen yon lòt chanm ki disponib pou debòde kote reyinyon an pral difize sou ekran an.

Moun ki vle ale nan telefòn yo ka rele 415-930-5229 epi antre kòd aksè 422-034-428 (moute) lè yo mande.
Patisipan yo ka rantre nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè tou lè yo enskri nan: attendee.gotowebinar.com/register/8871134028698126173 Reyinyon an kòmanse san pèdi tan a 2 pm

Ajanda reyinyon an ak materyèl reyinyon yo disponib omwen 72 èdtan anvan reyinyon an nan Corporate.SunRail.com.

Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan Biwo Prensipal LYNX ki sitiye nan:

Sal Komisyon Konsèy Administrasyon Estasyon Santral LYNX
455 N. Garland Avenue, 2yèm etaj
Orlando, FL 32801

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap, oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten, Koòdonatè Tit VI SunRail nan Roger.Masten@dot.state.fl.us.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan 321-257-7161; oswa pa imèl nan Roger.Masten@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Biwo Enfòmasyon Piblik FDOT nan FDOT-D5COMM@dot.state.fl.us oswa 386-943-5593.