Reyinyon SunRail Central Florida Commuter Rail Commission – 3 fevriye 2022

ORLANDO, Fla. – Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC), Konsèy Konsiltatif SunRail lidè eli nan senk Patnè Finansman Lokal yo, pral òganize yon reyinyon jedi 3 fevriye 2022. 

Reyinyon an fèt a 10 am nan Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX la. Patisipan yo gen opsyon pou yo rantre an pèsòn, nòmalman, oswa nan telefòn. Tanpri sonje ke gen syèj limite nan sal prensipal kote komisyon an pral fè reyinyon li yo, men pral gen yon lòt chanm ki disponib pou debòde kote reyinyon an pral difize sou ekran an. 

Moun ki vle ale nan telefòn yo ka rele 562-247-8422 epi antre kòd aksè PIN: 813-829-254 lè yo mande yo. 

Patisipan yo kapab tou rantre nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè lè yo enskri nan: attendee.gotowebinar.com/register/1569650026160377359. Reyinyon an ap kòmanse san pèdi tan a 10 am 

Ajanda reyinyon an ak materyèl reyinyon yo disponib omwen 72 èdtan anvan reyinyon an nan Corporate.SunRail.com

Kòmantè piblik yo ka soumèt bay SunRailAdmin@dot.state.fl.us anvan reyinyon an. Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan Biwo Prensipal LYNX nan: 

Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX
455 N. Garland Avenue, 2yèm etaj
Orlando, FL 32801 

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap, oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten, Koòdonatè Tit VI SunRail nan Roger.Masten@dot.state.fl.us

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan 321-257-7161; oswa pa imèl nan Roger.Masten@dot.state.fl.us

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.SunRail.com, oswa telechaje aplikasyon SunRail la.