Komite Konsiltatif Kliyan SunRail – Reyinyon 1ye jiyè 2021

ORLANDO, Fla. – Komite Konsiltatif pou Kliyan (CAC) Komisyon Santral Ferroviye Florid Santral la ap fè yon reyinyon Jedi 1ye Jiyè a 5 pm atravè telekonferans.

Patisipan ki rantre nan telefòn yo ka rele 415-655-0060 epi antre kòd aksè 519-427-787 lè yo mande yo.

Patisipan yo kapab tou rantre nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè lè yo enskri nan: attendee.gotowebinar.com/register/1088335507785496846. Reyinyon an ap kòmanse san pèdi tan a 5 pm

Ajanda reyinyon an ak materyèl reyinyon yo disponib omwen 72 èdtan anvan reyinyon an nan Corporate.SunRail.com.

Kòmantè piblik yo ka soumèt bay SunRailAdmin@dot.state.fl.us anvan reyinyon an. Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan Biwo Prensipal LYNX nan:

Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX
Sal Komisyon Konsèy LYNX
455 N. Garland Avenue, 2yèm etaj
Orlando, FL 32801

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten, Koòdonatè Tit VI SunRail nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan 321-257-7161; oswa pa imèl nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.SunRail.com, oswa telechaje aplikasyon SunRail la.