Sispansyon Sèvis SunRail Apati Mèkredi 9 Novanm 2022

ORLANDO, Fla– Akòz tanpèt twopikal Nicole, Depatman Transpò Florid sispann sèvis SunRail apati Mèkredi 9 novanm 2022. 

Mèkredi sa a, ekip yo pral kòmanse travay pou prepare koridò a pou rann li an sekirite anvan tanpèt kap vini an. Preparasyon tanpèt yo enkli: 

  • Sekirize pòtay ray tren yo nan 126 pasaj tren sou koridò 61.5 mil la, ansanm ak retire pòtay tren ki pi long yo 
  • Enspekte ak estoke flòt tren SunRail la 
  • Sekirize ekipman ray tren nan tout koridò a 

Apre tanpèt la, epi lè kondisyon yo estabilize, yon enspeksyon konplè sou tout koridò a nesesè pou evalye enpak tanpèt la epi pou prepare sistèm lan pou retabli sèvis tren pou SunRail, ansanm ak machandiz ak operasyon Amtrak. Retablisman sèvis la gen ladan enspeksyon sekirite, re-enstale pòtay yo, ak retire nenpòt obstak sou ray tren yo. 

Tanpri sonje pran prekosyon alantou tren ak pasaj tren yo. Fè entelijan. Fè atansyon. 

Aprann enfòmasyon sou dènye sèvis yo ak lòt enfòmasyon SunRail lè w suiv @RideSunRail, vizite SunRail.com, epi telechaje aplikasyon ofisyèl SunRail la. 

Kesyon? Tanpri kontakte Biwo Enfòmasyon Piblik FDOT nan FDOT-D5Comm@dot.state.fl.us oswa 386-943-5593.