Sispansyon Sèvis SunRail – Madi 27 septanm 2022

ORLANDO, Fla. – Pou tann siklòn Ian, Depatman Transpò Florid (FDOT) sispann sèvis SunRail apati madi 27 septanm 2022. 

Ekip yo pral kòmanse travay pou prepare koridò tren an epi rann li an sekirite anvan tanpèt kap vini an. Preparasyon yo enkli: 

  • Sekirize pòtay ray tren yo nan 126 pasaj tren sou koridò tren 61.5 mil la, enkli retire pòtay tren ki pi long yo. 
  • Enspekte ak estoke flòt tren SunRail la 
  • Sekirize ekipman ray tren nan tout koridò tren an 

Apre tanpèt la, epi lè kondisyon yo estabilize, yon enspeksyon konplè sou tout koridò tren an nesesè pou evalye enpak tanpèt la epi pou prepare koridò a pou retabli sèvis tren pou SunRail, ansanm ak machandiz ak operasyon Amtrak. Retablisman sèvis la gen ladan re-enstale pòtay yo, retire nenpòt obstak sou ray tren yo, ak fè enspeksyon sekirite. 

Tanpri sonje pran prekosyon alantou tren ak pasaj tren yo. Fè entelijan. Fè atansyon. 

Aprann enfòmasyon sou dènye sèvis yo ak lòt enfòmasyon SunRail lè w suiv @RideSunRail, vizite SunRail.com, epi telechaje aplikasyon ofisyèl SunRail la. 

Kesyon? Tanpri kontakte Biwo Enfòmasyon Piblik FDOT nan FDOT-D5Comm@dot.state.fl.us oswa 386-943-5593.