Komite Konsiltatif Teknik Sunrail – Reyinyon 12 jiyè 2023

ORLANDO, Fla. – Komite Konsiltatif Teknik (TAC) Komisyon Konsiltatif Teknik Santral Florida Commuter Rail la pral òganize yon reyinyon konsèy administrasyon Mèkredi 12 jiyè 2023. TAC a gen ladan l ofisyèl vil ak konte yo nonmen.

Reyinyon an fèt a 2 pm nan Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX la. Patisipan yo gen opsyon pou yo rantre an pèsòn, nòmalman, oswa nan telefòn. Tanpri sonje ke gen syèj limite nan sal prensipal kote komisyon an pral fè reyinyon li yo.

Moun ki vle ale nan telefòn yo ka rele 951-384-3421 epi antre kòd aksè 157-179-120 (moute) lè yo mande.

Patisipan yo ka rantre nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè tou lè yo enskri nan: attendee.gotowebinar.com/register/4222840864890062684 Reyinyon an kòmanse san pèdi tan a 2 pm

Ajanda reyinyon an ak materyèl reyinyon yo disponib omwen 72 èdtan anvan reyinyon an nan Corporate.SunRail.com.

Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan Biwo Prensipal LYNX ki sitiye nan:

Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX
Sal Komisyon Konsèy LYNX
455 N. Garland Avenue, 2yèm etaj
Orlando, FL 32801 

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap, oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten, Koòdonatè Tit VI SunRail nan Roger.Masten@dot.state.fl.us.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan 321-257-7161; oswa pa imèl nan Roger.Masten@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Biwo Enfòmasyon Piblik FDOT nan FDOT-D5COMM@dot.state.fl.us oswa 386-943-5593.