SunRail pral Sispann Sèvis Apati Jedi Apremidi

Orlando – Akoz siklòn Matthew, Depatman Transpò Florid sispann sèvis tren banlye SunRail jedi apremidi.

Dènye tren nan direksyon sid (P317) kite DeBary a 12:00 pm, epi dènye tren nan direksyon nò (P318) kite Sand Lake a 1:15 pm. Sa pral pèmèt anplwaye yo tan pou yo prepare yo pou tanpèt kap vini an.

Preparasyon pou siklòn yo enkli:

– sekirize pòtay nan plis pase 130 pasaj klas, ki gen ladan retire pòtay ki pi long yo

– demobilize, enspekte ak estoke seri tren yo

- sekirite ekipman

Apre tanpèt la ak lè kondisyon yo estabilize, yon enspeksyon konplè sou koridò a nesesè pou evalye enpak tanpèt la epi pou prepare koridò a pou retabli sèvis tren an.

Malerezman, akòz ensètitid tanpèt la, nou p ap kapab opere sèvis nòmal vandredi 7 oktòb 2016 oswa sèvis evènman espesyal pou samdi 8 oktòb 2016. N ap kontinye travay ak patnè nou yo pou idantifye pwochen opòtinite a. pou ofri sèvis SunRail nan Samdi.

SunRail prevwa rekòmanse operasyon nòmal li lendi 10 oktòb 2016 ak 36 vwayaj tren regilyèman pwograme pou chak jou.