Konsiltatif Trafik: N. New York Avenue Fèmen Pou Travay Travèse Fere

Winter Park, FL. – Chofè nan Winter Park bezwen konnen yon detou k ap vini nan pasaj tren N. New York Avenue, k ap fèt a 9 pm, Vandredi 7 Out jiska 4 am, Lendi 10 Out.

Detou yo sigjere pou veyikil yo pran pou jwenn aksè nan kote ki sou chak bò fèmti a se Canton Avenue, North Park Avenue, Cole Avenue (sèl direksyon lwès), ak Swoope Avenue.

Pasaj tren an pral konplètman fèmen pandan tan sa a. Yo planifye siyal detou pou dirije otomobilis yo sou lòt wout yo.

Fèmti sa a nesesè pou amelyore pasaj tren yo, sa ki ogmante sekirite tou de veyikil a motè ak trafik tren. Tan ak orè konstriksyon yo kapab chanje akòz move tan oswa lòt sikonstans.

Kesyon medya yo ta dwe dirije nan Biwo Kominikasyon FDOT nan FDOT-D5COMM@dot.state.fl.us oswa pa telefòn nan 386-943-5593.

SunRail ak FDOT ankouraje otomobilis yo pou yo pran prekosyon toupre tout pasaj tren yo epi lè y ap kondwi nan zòn ki gen konstriksyon wout. Tanpri ralanti, swiv siy devi ki afiche epi rete vijilan.

www.fdot.gov