Alèt Konstriksyon – Fèmti Wout nan wikenn sou Colonial Drive nan Orlando

Travèse tren an nan Colonial Drive (SR 50) pral fèmen pou trafik nan toude direksyon ant 9 pm Vandredi 14 oktòb 2016 ak 3 am Lendi 17 oktòb 2016. Fèmti a nesesè pou ranplase pasaj ki deja egziste a ak nouvo panno beton. ak apwòch asfalt, ki pral bay otomobilis yo yon travèse ki pi an sekirite ak pi dousman.

Y ap mete siy detou nan kote ki enpòtan nan zòn nan pou dirije chofè yo nan zòn travay la.

Enfòmasyon sou Detou:

– Y ap dirije trafik k ap vwayaje nan direksyon lwès sou Colonial Drive pou pran yon bò gòch sou North Orange Avenue, yon vire adwat sou West Amelia Street, apresa yon vire adwat sou North Garland Avenue.

– Sikilasyon k ap vwayaje nan direksyon lès sou Colonial Drive ap dirije pou pran yon adwat sou North Hughey Avenue, pran yon goch sou West Amelia Street, epi vire agoch sou North Magnolia Avenue.

Yo konseye chofè yo pou yo planifye pou plis tan pandan fèmen tanporè sa a. Si travay la fini pi bonè, wout yo pral relouvri kòmsadwa. Tanpri sonje ke orè sa a ka chanje akòz move tan oswa lòt kondisyon inatandi.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, ak zòn konstriksyon. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite www.sunrail.com.

Si w gen nenpòt kesyon oswa enkyetid, tanpri kontakte Kowòdonatè Enfòmasyon Piblik Konstriksyon Megan Olivera nan megan.olivera@dot.state.fl.us oswa 407-7099840.

Pou jwenn dènye enfòmasyon sou pwojè konstriksyon sa a, tanpri vizite www.cflroads.com.

Pou plis enfòmasyon sou wout SunRail, orè, ak pri tikè yo, tanpri vizite nou nan www.SunRail.com; swiv nou sou rezo sosyal; oswa kontakte Sant Sèvis Kliyan nou an nan 855-724-5411, jou lasemèn ant èdtan 5:30 am ak 9:30 pm.