Fèmti wout sou Virginia Drive nan Orlando

Orlando – Depatman Transpò Florid la te anonse jodi a ke Virginia Drive nan Orlando pral fèmen nan pasaj tren an nan toude direksyon apati 9 pm Vandredi 5 Out 2016 a 3 am Lendi 8 Out 2016. Fèmti a nesesè pou enstale nouvo beton. panno ak nouvo apwòch asfalt nan pasaj tren an pou bay otomobilis yo yon woulib pi fasil.

Y ap mete siy detou nan kote ki enpòtan sou wout zòn yo pou dirije chofè yo nan zòn travay la.

Enfòmasyon sou Detou:

-Y ap dirije trafik k ap vwayaje nan direksyon lwès sou Virginia Drive pou pran yon bò gòch sou Alden Road, apresa yon vire adwat oswa agoch sou North Orange Avenue.

-Trafik k ap vwayaje nan nò sou North Orange Avenue ap dirije sou Alden Road epi answit vire adwat sou Virginia Drive.

-Y ap dirije trafik k ap vwayaje nan sid sou North Orange Avenue pou pase Virginia Drive, vire agoch sou Alden Road epi vire adwat sou Virginia Drive.

Yo konseye chofè yo pou yo planifye pou plis tan vwayaj pandan fèmen tanporè sa a. Tanpri sonje ke orè sa a ka chanje akòz move tan oswa lòt kondisyon inatandi.
 
Anviwon ray tren yo, tanpri, entelijan epi rete an sekirite. Yo ankouraje otomobilis yo ak pyeton yo pou yo pran prekosyon, pou yo obeyi tout siyal tren ak trafik yo, epi gade nan tou de bò anvan yo apwoche yon pasaj tren ak lè yo jwenn aksè nan platfòm SunRail yo. Depatman Transpò Florid la gen sousi pou sekirite w.

Pou plis enfòmasyon sou travay konstriksyon sa a, tanpri vizite www.cflroads.com epi klike sou ikòn SunRail la. Kesyon medya yo ta dwe dirije bay Ofisye Enfòmasyon Piblik Distri Senk FDOT Steve Olson nan steve.olson@dot.state.fl.us oswa 386-943-5479, oswa Jessica Ottaviano nan jessica.ottaviano@dot.state.fl.us oswa 386-943-5473.