Reyinyon Komite Konsiltatif Kliyan Sunrail 7 janvye 2021

Orlando, Fla. – Komite Konsiltatif Kliyan (CAC) Komisyon Santral Ferrovilè Florid la pral fè yon reyinyon Jedi 7 janvye 2021 a 5 pm atravè telekonferans.

Patisipan ki rantre nan telefòn yo ka rele 1(415) 655-0052 epi antre nan ID reyinyon 685-432-955 lè yo mande yo.

Patisipan yo kapab patisipe tou nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè lè yo enskri nan: https://attendee.gotowebinar.com/register/134210099374663184. Reyinyon an ap kòmanse san pèdi tan a 5 pm

Kòmantè piblik yo ka soumèt bay sunrailadmin@dot.state.fl.us anvan reyinyon an. Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan Biwo Prensipal LYNX nan:

Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX
Sal Komisyon Konsèy LYNX
455 N. Garland Avenue, 2yèm etaj
Orlando, FL 32801

Ou ka jwenn ajanda reyinyon an nan: (https://corporate.sunrail.com/wp-content/uploads/2020/12/CAC-Meeting-Materials-–-January-7-2021.pdf).

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten, Koòdonatè Tit VI SunRail nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan (321) 257-7161; oswa pa imèl nan roger.masten@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Jessica Ottaviano nan Depatman Transpò Florid nan Jessica.Ottaviano@dot.state.fl.us/386-943-5473.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.sunrail.com oswa telechaje aplikasyon SunRail la.