Reyinyon Komite Konsiltatif Kliyan SunRail – 31 mas 2022

ORLANDO, Fla. – Komite Konsiltatif Kliyan (CAC) Komisyon Santral Eta Florid la pral fè yon reyinyon 31 mas 2022, atravè telekonferans.

Patisipan ki rantre nan telefòn yo ka rele 631-992-3221 epi antre kòd aksè 179-373-892 lè yo mande yo.

Patisipan yo ka patisipe tou nan yon òdinatè, tablèt, oswa rele telefòn lè yo enskri nan attendee.gotowebinar.com/register/4079039026886309131. Reyinyon an ap kòmanse san pèdi tan a 5 pm

Ajanda reyinyon an ak materyèl reyinyon yo disponib omwen 72 èdtan anvan reyinyon an nan Corporate.Sunrail.com

Kòmantè piblik yo ka soumèt bay SunRailAdmin@dot.state.fl.us anvan reyinyon an. Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan biwo prensipal LYNX nan:

Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX
Sal Komisyon Konsèy LYNX
455 N. Garland Avenue, 2yèm etaj
Orlando, FL 32801

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan 321-257-7161; oswa pa imel Roger.Masten@dot.state.fl.us omwen sèt (7) jou anvan reyinyon an. Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Roger Masten nan Roger.Masten@dot.state.fl.us.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou jwenn plis enfòmasyon sou SunRail, ki gen ladan pri tikè yo, orè, ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.SunRail.com, oswa telechaje aplikasyon SunRail la.